آگهی تغییر نام شرکت

به نام خدا
با توجه به وجود تشابه اسمی نام "گسترش ارتباطات زیرساخت" با شرکت "ارتباطات زیرساخت" متعلق به مخابرات ایران، هیئت مدیره شرکت در جلسه اخیر خود، به جهت جلوگیری از بروز هرگونه سؤ برداشت و سؤتفاهم، نسبت به تغییر نام شرکت اتخاذ تصمیم نمودند.
پیرو این صورت جلسه، نام شرکت از "گسترش ارتباطات زیرساخت" به "ارتباطات نت میهن" تغییر یافت.